Muistilista laserkeilauksen tilaajalle – mitä tulee ottaa huomioon ennen tilaamista?

Pistepilven tilaamisen ensimmäinen vaihe on löytää oikea palveluntarjoaja tai konsultti, joka etsii palveluntarjoajan puolestasi. Käytännössä tavasta huolimatta muut pistepilven tilaamisen vaiheet ovat samat. Tämän jälkeen tilaajan on hyvä osata vastata muutamiin kysymyksiin tilausta tehdessä. Ole siis valmis vastaamaan ainakin seuraaviin kuuteen kysymykseen; mikä tarkoitus, kuka, milloin, missä, miten, millä tavalla (Kuva 1).

Muistilista laserkeilauksen tilaajalle -blogi kuva 1

Kuva 1. Pistepilveä tilatessa tarvitaan vastaukset kuuteen kysymykseen.

Tärkein kysymys on; mikä käyttötarkoitus tilatulla pistepilvellä on? Käytetäänkö sitä sellaisenaan vai jalostetaanko siitä 3D-malli, 2D-piirros tai CAD-malli. Lisäksi tilauksessa on hyvä käydä esille, millä tarkkuudella pistepilvi halutaan eli minkä kokoisten kohteiden tulisi vähintään näkyä pistepilvestä. Samalla on hyvä kertoa, halutaanko pistepilvi luonnollisilla väreillä eli valokuvilla värjättynä vai halutaanko pistepilvi luokiteltuna, jolloin erilaiset kohteet kuten seinät ja katot ja putket olisivat eri sävyisiä.

Käyttötarkoituksen määrityksen jälkeen, tilauksessa on hyvä olla tiedot siitä, mitä palveluntarjoajalta tilataan. Tilataanko pelkkä pistepilvi vai myös sen jatkokäsittely? Tähän liittyen on hyvä tietää, missä formaatissa pistepilvi halutaan toimitettavaksi. Toimitusformaattiin vaikuttaa tilaajalla käytössä olevat ohjelmistot, koska valitettavasti vielä ei ole mahdollista tuoda pistepilviä kaikkiin ohjelmistoihin samassa formaatissa. Tilaajana riittää esimerkiksi lista käytössä olevista ohjelmista, joiden pohjalta palveluntarjoaja osaa toimittaa pistepilven ja mahdollisesti jatkokäsitellyn aineiston sopivissa formaateissa. Lisäksi on hyvä määrittää; halutaanko pistepilvi globaaliin koordinaatistoon. Globaalin koordinaatiston avulla pistepilvi on heti oikeassa sijainnissa, mutta useissa tapauksissa tämä vaatii erillisen laitteen mittausten suorittamiseksi. Tästä syystä tilauksessa on hyvä määrittää myös, kuka tekee lisämittaukset tarpeen vaatiessa eli palveluntarjoaja vai voiko ne hankkia alihankintana.

Seuraavaksi tarvitaan vastaus kysymykseen, milloin eli aikataulu työlle. Aikataulu voidaan jakaa muutamaan eri kysymykseen: Milloin varsinainen laserkeilaus voidaan toteuttaa kohteessa? Milloin jatkokäsittelykuntoisen pistepilven tulisi olla toimitettuna? Ja milloin pistepilven pohjalta luodun mallin tulisi olla valmis, mikäli se hankitaan ulkopuolelta? Lisäksi varsinaisen mittauksen ajankohtana tulee varmistaa, että mittaus voidaan suorittaa kaikissa tarvittavissa paikoissa, mahdollistamalla pääsy näihin tiloihin. Ulkotiloissa kerätyistä pistepilvistä saadaan parhaimmat tulokset, kun se tehdään keväällä tai syksyllä lumettomana ja lehdettömänä aikana. Aineiston keruu onnistuu myös kesällä, mutta silloin kasvillisuus voi estää joidenkin kohteiden havaitsemisen. Lisäksi aikataulullisesti on hyvä tietää, tarvitaanko pistepilvestä aikasarjaa eli pistepilviä samasta kohdasta ennen muutosta ja sen jälkeen.

Toiseksi tärkein kysymys on missä. Tilausta tehdessä tarvitaan tarkat rajaukset alueesta, josta on tarkoitus tuottaa pistepilvi. Kohteen rajaukseen on hyvä sisältyä kohteen sijainti joko osoitteena tai koordinaatteina. Rajauksen voi merkitä karttaan tai pohjapiirrokseen ja kannattaa myös merkitä kohteet, joista ei tarvita aineistoa ja mistä on erityisen tärkeää saada aineistoa. Pohjapiirrokseen tai karttaan voi myös merkitä kunkin alueen toivotun tarkkuuden, jos kohteen osasta tarvitaan muita tarkempaa aineistoa käyttötarkoituksen vuoksi. Lisäksi on hyvä kertoa kohteen koko pinta-alana tai sisällyttää karttaan tai pohjapiirrokseen mittakaava. Näiden lisäksi määritä myös, mihin kohtaan pistepilven origo sijoitetaan tai mihin koordinaatistoon haluat pistepilven. Tämä helpottaa aineiston jatkokäsittelyä.

Tilausta tehdessä on hyvä tiedostaa, että pistepilviä voidaan tuottaa monilla tavoilla. Tästä syystä on hyvä kertoa palveluntarjoajalle, mikä kuvakulma kohteesta on kiinnostava. Kiinnostaako koko kokonaisuus esimerkiksi rakennuksen ulkopuoli, katto ja sisätilat vai vain jokin osa. Tämä on tärkeä tieto, koska silloin palveluntarjoaja osaa ehdottaa sopivia laitteita kyseisen pistepilven keräämiselle. Tilaajana on kuitenkin hyvä tietää hieman eri vaihtoehdoista pistepilven tuottamiseksi kuten maalaserkeilain, käsikeilain ja drone. Näiden tiedostaminen helpottaa tilaukseen liittyvää kommunikointia.

Yksinkertaistettuna laitteiden soveltuvuudet erilaisten pistepilvien tuotantoon voidaan jakaa kolmeen kokonaisuusluokkaan. Nämä ovat yksittäiset tilat, koko rakennus ja kokonainen naapurusto. Yksittäisten tilojen mittaaminen voidaan toteuttaa kolmijalan päältä maalaserkeilaimella tai kädessä kannettavalla käsikeilaimella (Kuva 2). Kun siirrytään isompiin kohteisiin, kuten kokonaisiin rakennuksiin, tarvitaan usein myös aineistoa ylhäältä päin. Tämä onnistuu dronella, johon on kiinnitetty joko laserkeilain tai kamera. Vielä isompien kohteiden, kuten useampien rakennusten naapuruston, mittaamiseen kannattaa ajan säästämiseksi käyttää droneja tai auton päälle kiinnitettyä laserkeilainta tai kameraa.

Kuva 2: Kohteen koko vaikuttaa mittausmenetelmään. Sisätilat, kokonaiset rakennukset ja naapurustot voi toki mitata kaikki samalla laitteella, mutta valitsemalla sopivin voidaan säästää aikaa ja rahaa.

Kohteen koon ja siihen sopivimman laitteen lisäksi menetelmät eroavat toisistaan ominaisuuksiltaan kuten nopeuden, pistepilven väriarvojen ja tarkkuuden osalta. Nopeimpia mittausmenetelmiä ovat liikkuvat menetelmät; käsikeilain, drone ja auton päältä tehdyt mittaukset. Näillä menetelmillä voidaan kerätä aineistoja myös tiukemmin aikarajoittuneissa kohteissa kuten esimerkiksi dokumentointi-laserkeilaus aamulla ennen uusia työvaiheita. Kaikilla menetelmillä voidaan tuottaa värillisiä pistepilviä, mutta laserkeilaimilla saadaan myös pistepilviä harmaasävyillä. Nämä harmaasävyt eli intensiteettiarvot voivat sisältää esimerkiksi tiedon siitä, kuinka herkästi pisteen kohdalla lasersäde heijastui. Tämän tiedon pohjalta voidaan määrittää jopa mitä materiaalia pinta on. Tarkkuuden puolesta menetelmien välillä on vain pieniä eroja, mutta tarkimmat aineistot saadaan maalaserkeilaimilla tai dronella tehdyllä ilmakuvauksella (toki tähän vaikuttaa kuvien määrä ja kameran ominaisuudet). Mikäli tilausta tehdessä et ole varma, millä menetelmällä haluaisit tilattavan pistepilven tuotettavaksi voit pyytää malliaineistoja mahdollisista menetelmistä. Niiden pohjalta on helpompi määrittää millaisella menetelmällä pistepilvi tulisi tuottaa.

Viimeisenä kysymyksenä on; millä tavalla pistepilviaineisto toimitetaan. Toimitustapaan liittyy tiedostojen koko ja halutaanko kohde useampana pistepilvenä vai yhtenä. Toimitettavien pistepilvitiedostojen kokoon vaikuttaa käytössäsi olevien työkalujen kyvykkyys suurten tiedostojen käsittelyssä. Lisäksi pistepilvi voidaan toimittaa tilaajalle esimerkiksi yksittäisinä pistepilvinä kustakin maalaserkeilaimen kolmijalan sijainnista tai pistepilvinä, jotka sisältävät vain tietyn tilan tai kerroksen. Pistepilvi voidaan toimittaa myös esimerkiksi erikseen ulkoa ja sisältä. Sen saa myös tilata yhtenä  tiedostona, mutta pienempien kokonaisuuksien käsittely on helpompaa ja nopeampaa kuin suurien.

Näiden kysymysten lisäksi pistepilveä tilatessa kannattaa pyytää toimitettavaksi myös laserkeilausraportti, valokuvia pistepilven keräyksen ohesta, mittausraportti, laserkeilaimen kalibrointitodistus ja mittaussuunnitelma. Laserkeilausraportin tulisi sisältää tiedot, mitä toimittaja on tehnyt ja missä sijainneissa. Tähän on hyvä pyytää mukaan kolmijalka keilauksesta keilausasemien sijainnit indeksikarttana tai drone ja käsikeilaimella tehdyistä pistepilvistä lentorata aikaleimoineen. Näiden avulla pystyt ymmärtämään, mistä mittaus on aloitettu ja miten se on edennyt. Mittauksen ohessa otetuilla valokuvista voit tarkastella tarpeen vaatiessa mittaustilannetta. Mikäli toimittaja mittasi myös muilla laitteilla, pyydä mittausraportti myös niistä, esimerkiksi koordinaatistoon sitomiseen tarvitaan usein toinen mittalaite. Lisäksi voit toivoa laserkeilaimen kalibrointitodistusta esitettäväksi, jotta palveluntarjoaja voi todistaa laitteen olleen kunnossa keilauksen aikana. Viimeisenä, mutta ei vähäisimpänä, pyydä mittaussuunnitelma hyväksyttäväksi ennen mittauksen toteuttamista.

Pistepilveä tilatessa on siis hyvä olla tietoinen näistä esitetyistä asioista ja pohtia vastaukset vähintään näihin kuuteen kysymykseen; mikä tarkoitus, kuka, milloin, missä, miten, millä tavalla. Tilausta tehdessä saat sitä parempia tarjouksia, mitä enemmän pystyt avaamaan palveluntarjoajalle, millaiseen tarkoitukseen aineisto on tulossa. Koska pistepilviä voidaan kerätä useilla eri tavoilla, kannattaa tilaajana olla tietoinen eri vaihtoehdoista. Tämä helpottaa palveluntarjoajan löytämistä sekä budjetissa pysymistä.

Kysy lisätietoja

Kirjoittaja:

Aino Keitaanniemi
Tohtorikoulutettava Aalto-yliopistolla. Työskentelee Geotrimillä osa-aikaisena asiantuntijatehtävissä.

Lue lisää:

Pistepilvi suunnittelussa