Suunnittelun haasteita:

 • Puutteelliset lähtötiedot
 • Työmaalta saatava mittatieto poikkeaa  laadultaan, tarkkuudeltaan ja tiedostomuodoltaan
 • Rakennushankkeen muutostarpeet
 • Suunnitelmien ja työmaan todellisuuden erot
 • Käsittelemättömän pistepilvitiedoston käyttö vaikeaa suunnitteluohjelmistoissa
 • Muuttuvat lähtötiedot hidastavat projektia

Pistepilvi suunnittelun lähtötietona:

Mitä enemmän suunnittelun alkuvaiheessa on tietoa, sitä tarkempaa suunnittelu on, ja saadaan vähennettyä odottamattomien ongelmien mahdollisuuksia rakentamisen aikana. Pistepilvien käyttäminen lähtötietoina on usein paras ratkaisu, sillä se tarjoaa erittäin tarkat mitat ja mallin fyysisestä tilasta sekä panoraamakuvat.

Pistepilvet eivät ole ainoastaan ​​äärimmäisen tarkkoja ja mittaaminen nopeampaa kuin manuaalisesti tehty, vaan laserkeilauksen avulla voidaan myös tutkia alueita, joihin ei muuten päästä käsiksi. Pistepilvi auttaa suunnittelijoita visualisoimaan olemassa olevat pohjaolosuhteet ja rakenteet, jotta ne voidaan ottaa huomioon suunnittelussa. 

Pistepilvet ovat hyödyllisiä myös rakentamisen aikana: niiden avulla edistymistä voidaan nopeasti verrata suunnitteluun. Sekä ulko- että sisätilat voidaan laserkeilata pistepilvimallin luomiseksi joko rakentamisen aikana ja valmistumisen jälkeen. Pistepilvi on kustannustehokas tapa dokumentoida valmiiksi rakennettu niin kiinteistöjen hallintaa kuin tulevia muutoksiakin varten.

Hyvä tietää laserkeilauksesta ja pistepilvestä

Pistepilvi lyhyesti

Trimble FieldLink
Pistepilvi Trimble FieldLink -ohjelmistossa

Pistepilvi on kolmiulotteinen aineisto kohteesta, joka koostuu miljoonista yksittäisistä pisteistä.  Se sisältää kohteen tarkan geometrian, parhaimmillaan millimetreissä. Pisteet voivat sisältää 3D-sijaintinsa lisäksi tiedon väristä tai kohteen materiaalista. Tämä tieto riippuu siitä, miten pistepilvi on tuotettu. Pistepilvi voidaan tuottaa mm. laserkeilaimella tai fotogrammetrian avulla.

Laserkeilain lähettää laserpulsseja, jotka kohteeseen osuttuaan heijastuvat takaisin laserkeilaimeen. Lähetetyn ja heijastuneen pulssin erosta laserkeilain muodostaa pistepilven pisteen. Pistepilven yksittäisen pisteen väri voi tulla intensiteettiarvosta, jonka avulla voidaan tunnistaa eri materiaalit toisistaan, kuten puupinta betonista. Lisäksi laserkeilaimissa on kameroita, joiden avulla pisteet saavat kohteen luonnollisen värin. 

Fotogrammetria on pikemminkin menetelmä kuin yksittäinen laite. Fotogrammetrinen pistepilvi syntyy useista kuvista, jotka on otettu kohteesta eri kulmista. Kolmiulotteisuus syntyy vierekkäisissä kuvissa näkyvistä samoista piirteistä. Näiden avulla kuvista voidaan prosessoida pistepilvi fotogrammetriaan tarkoitetulla ohjelmistolla. Talonrakentamisessa fotogrammetrisia pistepilviä tuotetaan usein droneilla kuvatuista aineistoista. 

Karkeasti tavat kerätä pistepilveä voidaan jakaa kahteen luokkaan: 

Maalaserkeilaus eli staattinen keilaus 

 • Tarkkuus ja luotettavuus 
 • Staattinen keilaus liikkumattomalta asemalta 
 • Pistepilven lisäksi uudemmilla laitteilla otetaan myös valokuvat 

Mobiilikartoitus eli liikkuva laserkeilaus 

 • Liikkuvaa ja nopeaa 
 • Ilmasta, autolla, kävellen, junalla…. 
 • Mobiilikeilauksen pääkomponentit
  • Kamera 
  • LiDAR 
  • Paikannussysteemit (SLAM, IMU, GNSS ja yhdistelmät) 

1. Laserkeilaus

2. Pistepilven rekisteröinti 

 • Eri keilausasemien aineisto yhdistetään yhdeksi kokonaiseksi pistepilveksi 
 • Uudet ja kehittyneet laserkeilaimet kuten Trimble X7 tai X9 pystyvät tekemään pistepilven rekisteröinnin automaattisesti 
 • Onnistuneen pistepilven rekisteröinti vaatii, että eri keilausasemilla on riittävä määrä yhteisiä pintoja, jotka laite voi tunnistaa. Jos keilauspisteet sijaitsevat liian kaukana toisistaan ja yhteisiä pintoja ei ole riittävästi, ei pistepilven rekisteröinti onnistu

3. Pistepilven jatkokäsittely 

 • Lopputuote määrittelee käsittelyn
 • Markkinoiden paras ohjelmisto pistepilvien käsittelyyn on Trimble RealWorks, josta on saatavilla eri laajuisia ja hintaisia kokonaisuuksia riippuen asiakkaan tarpeista https://buildingpointfinland.fi/trimble-realworks/ 
 • Usein kerätystä pistepilvestä luodaan 3D-malli esim. rakennesuunnittelun pohjatiedoiksi 
 • Laserkeilattu aineisto on usein datamäärältään valtavaa. Aineisto sisältää miljoonia pisteitä ja voi sisältää paljon ylimääräistä, jota suunnittelija ei tarvitse, jolloin aineiston vieminen ilman jatkokäsittelyä CAD-ohjelmiin voi olla hankalaa ja käyttö hidasta. Trimble RealWorks -ohjelmistolla ylimääräinen saadaan poistettua ja aineisto vietyä CAD-ohjelmiin sujuvasti.

Suunnittelun lähtötiedoiksi 

Esim. saneerauskohteissa, joista ei ole enää olemassa alkuperäisiä piirroksia tai niitä ei ole muusta syystä saatavilla, laserkeilaamalla voidaan luoda uudet piirrokset tai BIM-malli saneerattavan kohteen lähtötilanteesta. Mallista saadaan helposti etäisyyksiä tai tilavuuksia 

Dokumentointi 

Nopealla laserkeilauksella projektin tärkeissä vaiheissa saadaan tarkka dokumentointi, mihin asennettiin mitäkin ja niiden sijainteihin voidaan palata digitaalisesti, vaikka uudet rakenteet peittäisivät ne fyysisesti. Lisäksi pistepilvimallia voidaan verrata BIM-malliin edistyksen havainnollistamiseksi 

Laadunvalvonta 

Rakentamisen edetessä keilattua aineistoa voidaan verrata suunnitelmiin ja tehdä vertailuja suunnitelmien ja toteuman välillä. Tämän lisäksi pistepilven ja BIM-mallin vertaamisella voidaan havaita virheitä ajoissa ennen kuin ne aiheuttavat viivästyksiä tai isompia ongelmia. 

Laserkeilaamalla voidaan tarkastella myös esim. lattioiden tai seinien suoruutta. 

As built -dokumentointi 

Usein rakennettaessa lopputulos eroaa suunnitelmasta. Tällöin on hyvä laserkeilata lopputulos ja päivittää tiedot rakennuksen tietomalliin helpottamaan rakennuksen ylläpitoa ja tulevia remontteja sekä korjauksia 

Digitaalinen tarkastelu lisättävän elementin ja olemassa olevan kohteen välillä 

Esim. rakennuksen konehuoneessa oleva säiliö, joka pitäisi vaihtaa uuteen. Uuden säiliön mahtumisen voi varmistaa pistepilven avulla, jolloin uusi säiliö voidaan sovittaa ensin virtuaalisesti ja havaita mahdolliset haasteet uuden istuvuudessa. Tällöin varmistetaan säiliön istuvuus jo ennen sen tilausta. 

Visualisointi ja parempi tiedonkulku 

Pistepilvet mahdollistavat työmaaosapuolten kommunikoinnin virtuaalisesti 3D-mallien avulla. BIM-malli ja sen hetkinen työmaatilanne pistepilvenä voidaan visualisoida virtuaaliseen todellisuuteen (VR) tai lisättyyn todellisuuteen (AR). Tällä tavalla suunnitelmat saadaan helpommin ymmärrettäviksi työmaaolosuhteissa. 

Mittaustiedot 

Pistepilvestä voidaan tarkistaa kohteen mittoja kuten etäisyyksiä, pinta-aloja tai tilavuuksia 

Prosessi, jossa 3D-laserkeilaamalla fyysisestä kohteesta luodaan digitaalinen ja täsmällinen malli. Tätä mallia voidaan käyttää BIM-ohjelmistoissa kuten Tekla, AutoCAD, Revit tai ArchiCAD. 

Prosessin edut: 

 • Poistaa suuren osan inhimillisistä virheistä verrattuna perinteiseen as-built-dokumentointiprosessiin 
 • Tietoja kerätään huomattavasti lyhyemmällä ajanjaksolla 
 • Tietoa voidaan jakaa nopeammin 
 • Työmaalla riittää yksi käynti, jonka jälkeen yksityiskohdat voidaan tarkastaa keilatusta aineistosta 

Laitteita pistepilven tuottamiseen:

Trimble X9 -laserkeilain

Trimble X7 -laserkeilain

Laserkeilaus X7-keilaimella
rakennustyömaalla

Katso videolta, kuinka helppoa on pistepilvidatan kerääminen Trimble X7 -laserkeilaimella FieldLink-ohjelmistoa käyttäen

Trimble RealWorks -pistepilviohjelmisto suunnittelussa

Trimble on maailmanlaajuisesti tunnettu rakentamisen digitaalisten ratkaisujen kehittäjä. Trimble RealWorks -pistepilviohjelmisto on suunniteltu pistepilvien käsittelyyn ja visualisointiin ennen vientiä CAD-ohjelmistoihin.

Pistepilven tuomia hyötyjä suunnittelussa:

 •     Erittäin kattavat ja tarkat lähtötiedot nopeasti käytettävissä
 •     Tilan arviointi, tilojen sijoittelun ja toiminnallisuuden arviointi
 •     Muuntojoustavuuden arviointi
 •     Esteettömyystarkastelut
 •     Poistumistieratkaisut
 •     Energia/lämmitystarkastelut, simuloinnit
 •     Toteutussuunnittelu
 •     Detaljien suunnittelu (perspektiivikuvat)
 •     Rakennuksen visualisointi
 •     Olemassa olevan kohteen mittatarkka dokumentointi 

Pistepilvi-projekti

Trimble RealWorks

Pistepilven rekisteröinti

Trimble RealWorks

Alueiden rajaus (segmentointi)

Trimble RealWorks

Trimble RealWorks
- Helppo tilata ja ottaa käyttöön

RealWorks-ohjelmisto on nyt saatavilla edullisesti vuosilisenssillä. Vuosilisenssipohjaisella tilauksella on monia etuja, mm:

 • voit valita juuri sellaisen ohjelmistosisällön kuin tarvitset
 • käytössäsi on aina ohjelmiston uusimmat versiot
 • voit laajentaa toimintoja tai käyttäjien määrää
 • Vuosilisenssiin sisältyy tekninen tuki

Lisenssitilausten lisäksi voit BuildingPoint Finlandin kautta tilata halutessasi myös  suomenkielisen ohjelmistokoulutuksen. Kysy lisätietoja.


Tarjoaa vaikuttavan määrän työkaluja pistepilven rekisteröintiin, navigointiin ja katseluun. Sisältää muun muassa pintojen luomisen ja editoinnin, määrälaskennan ja ortokuvien luomisen.

 

 • Automaattinen tähyspohjainen rekisteröinti
 • Georeferointi
 • Kolmioverkkomallin (Mesh) luonti ja editointi
 • Videon luontityökalu
 • Piirtotyökalu
 • Kuvien yhdistäminen

> Katso kaikki toiminnot

KYSY LISENSSIÄ


Laaja valikoima työkaluja: mm. automaattiset rekisteröintityökalut, automaattiset kohteiden tunnistukset, piirtotyökalut, työkalut pintojen tarkastukseen ja 3D-tarkistukset... Sisältää myös työkalut projektien julkaisuun ja jakamiseen.

 

Sisältää samat toiminnot kuin Starter ja lisäksi:

 

 • Pistepilvien automaattinen luokittelu
 • Ortokuviksi muuttaminen
 • Tarkistustyökalut, esim. lattian tai seinän suoruus ja mallin vertailu pistepilveen
 • Pistepilvien jakaminen 
 • Kehittyneet rekisteröintityökalut kuten tähyksetön rekisteröinti

> Katso kaikki toiminnot

KYSY LISENSSIÄ


Starter- ja Core-ominaisuuksien lisäksi voit luo malleja pistepilvestä sovittamalla, poimimalla ja muokkaamalla yleisiä geometrisia muotoja. Sisältää myös erikoistyökalut teollisuuslaitosten kohteiden mallintamiseen kuten turvakaiteet, häkit, teräspalkit tai portaat.

 

 • CAD-mallinnustyökalut kuten putkiston tai teräsputkien mallinnus
 • Liikkuvien objektien automaattinen tunnistus
 • Teräspalkkien automaattinen luokittelu

> Katso kaikki toiminnot

KYSY LISENSSIÄ


Korkean automaation työkalut säiliöiden tarkastukseen ja raporttien luomiseen. Sisältää kaikki Performance-moduulin työkalut.

 

> Katso kaikki toiminnot

KYSY LISENSSIÄ

Uutisia ja blogeja laserkeilauksesta

Laserkeilaimen tekniset ominaisuudet – Osa 2: Laserkeilauksen tarkkuus

Mitä tarkoitetaan laserkeilauksen ja keilainten tarkkuudella ja mikä merkitys tarkkuudella on? Skannaustarkkuus on usein hieman... Lue lisää

Laserkeilaimen tekniset ominaisuudet – Osa 1: Keilausnopeus

Kun puhutaan lasekeilainten teknisistä ominaisuuksista, käytetään erilaisia termejä kuten keilausnopeus, kerättyjen pisteiden määrä/sekunti, pistepilven tarkkuus,... Lue lisää

Uusi 3D-laserkeilain: Trimble X9

Trimble on julkaissut uuden laserkeilaimen: Trimble X9, joka tuo lisää tehoa, nopeutta, kantamaa ja tarkkuutta... Lue lisää

Trimble RealWorks 12.4.2 julkaistu

Trimble RealWorks -pistepilvien käsittelyohjelmistosta on julkaistu uusi versio 12.4.2. Uudessa versiossa on parannuksia visualisointiin ja... Lue lisää

Muistilista laserkeilauksen tilaajalle – mitä tulee ottaa huomioon ennen tilaamista?

Pistepilven tilaamisen ensimmäinen vaihe on löytää oikea palveluntarjoaja tai konsultti, joka etsii palveluntarjoajan puolestasi. Käytännössä... Lue lisää

Pistepilviaineistot suunnittelun lähtötietona

Laserkeilaamalla tai fotogrammetrisesti tuotettuja pistepilviaineistoja käytetään usein olemassa olevan rakennuksen lähtötilanteen mallintamisessa eli inventointimallintamisessa. Korjaus-... Lue lisää

Eri menetelmillä kerättyjen pistepilvien yhteensovittaminen Trimble RealWorks -ohjelmiston avulla

Ohjeen kirjoittaja: Aino Keitaanniemi Koska kaikkia kohteita ei saada katettua kokonaan pelkästään yhdellä menetelmällä, voidaan... Lue lisää

Huomioitavat asiat saneerauskohteen laserkeilausta suunniteltaessa

Miten toteuttaa laserkeilaus saneerauskohteessa? Saneerauskohteen laserkeilaaminen on helppoa, kun suunnittelet laserkeilauksen tarkasti ja toteutat sen... Lue lisää

Kysy meiltä lisää:

Tuomas Anttila
Myyntipäällikkö

tuomas.anttila@buildingpointfinland.fi
0207 510 608

Tommi Tikka
Myynti-insinööri

tommi.tikka@buildingpointfinland.fi
0207 510 660

Lähetä viesti

  > Tietosuoja